1.  

 

                  

        

    

 

TOVAR V AKCII

naša cena 12,00 €
naša cena 11,00 €
naša cena 10,00 €

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 42,00 €
naša cena 27,00 €
naša cena 24,00 €

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

 Spoločnosť Ing. Soňa Vargová, Sokoľany 52, 04457 Haniska zapísaná Obvodným úradom Košice - okolie, číslo živnostenského registra: 830-15084, IČO: 45928185, DIČ: 1074913532, prevádzkovateľ internetového obchodu www.catfashion.eu & www.teddy.sk , vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej len „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti Ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás hlavnou prioritou. Ochrane osobných údajov venujeme preto náležitú pozornosť.

V týchto Zásadách spracovania osobných údajov by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás budeme zhromažďovať a akým spôsobom ich ďalej použijeme.

 

Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nový zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, 

b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., 

c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, 

f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, 

g) právo na prenosnosť osobných údajov, 

h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov. 

5.Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, v prípade firmy – firemné údaje: názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH. (je možné doplniť aj poznámku k objednávke), ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

7. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

9. Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12,

820 07 Bratislava 27

 

Tieto podmienky Ochrany osobných údajov sú platné od 25.5.2018

 

copyright all right reserved 

 NWIyOD