1.  

 

                  OBJEDNÁVKY ODOSIELAME

                         NAJSKOR 9.5.2023

    

 

TOVAR V AKCII

naša cena 16,00 €
naša cena 27,00 €
naša cena 12,00 €

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 22,50 €
naša cena 24,50 €

Všeobecné obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetovú
stránku  www.catfashion.eu & www.teddy.sk , uskutočňované
firmou Ing. Soňa Vargová, so sídlom Sokoľany 52, 04457 Haniska, IČO: 45928185,
DIČ: 1074913532, zapísal Obvodný úrad Košice - okolie, číslo živnostnenského
registra: 830-15084 (ďalej len ,,Všeobecné obchodné podmienky“).
Zodpovedný vedúci: Ing. Soňa Vargová

 

ČASŤ I.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim
a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru
kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných
obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za
objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci
súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že
údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

2. Predávajúcim je Ing. Soňa Vargová, so sídlom Sokoľany 52, 04457 Haniska,
IČO: 45928185, DIČ: 1074913532 /ďalej len ,,predávajúci“/

3. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá si objednala
tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľ na uzatvorenie zmluvy s
predávajúcim.

4. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho
prostredníctvom internetovej stránky www.catfashion.eu & www.teddy.sk ,elektronickej pošty,
telefonicky; objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým
objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva
zmluvou. Predajca nie je platcom DPH.

5. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a
kupujúcim prostredníctvom tohto e-shopu (zmluva uzatvorená prostredníctvom
elektronických komunikačných prostriedkov).

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke na internetovej
stránke  www.catfashion.eu & www.teddy.sk

 

Článok II.

Objednávanie tovaru

1. Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom
internetovej stránky www.catfashion.eu & www.teddy.sk , elektronickej pošty
alebo telefonicky na 0910539130

2. Každá objednávka musí obsahovať: Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa,
adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia (ak je a nezhoduje sa s
adresou trvalého bydliska), telefónne číslo, email, názov tovaru, počet kusov,
cenu.

3. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2
nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

4. Predávajúci zaradzuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí,
v akom prichádzajú.

5. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a
oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Zvyčajne je to do 5
dní. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude
o tomto informovaný prostredníctvom emailovej správy alebo telefónu, kde mu
bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom
dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť
predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od
predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.

 

Článok III.

 

Dodanie a prevzatie tovaru

 

Slovenská pošta (doporučene po prevode peňazí) + 3,10 €

Slovenská pošta (na dobierku ) + 4,40 € doporučený list

Slovenská pošta (na dobierku )  + 4,40 € balík na poštu

Slovenská pošta (doporučene/prípadne balík na poštu po prevode penazí nad 55€) ZDARMA

Novinka:

Tovar expedujeme aj do Českej republiky po prevode peňazí na náš účet.......cena
poštovného je 9,00€  podľa váhy balíka

Tovar expedujeme aj do EÚ po prevode peňazí na náš účet.......cena
poštovného je cca +-10,00€ podľa váhy balíka

Tovar je doručený od expedície z nášho skladu prostredníctvom Slovenskej
pošty najneskôr do 72 hodín.

V prípade, že predávajúci Ing. Soňa Vargová nevie vybaviť objednávku
jednorázovo, informuje o možnostiach dodania neúplnej dodávky kupujúceho.

Neprebratie zásielky na dobierku POZOR!!!

Nákupom v internetovom obchode www.catfashion.eu & www.teddy.sk  vzniká medzi predajcom
Ing. Soňa Vargová a zákazníkom kúpna zmluva.

Odoslanie zásielky potvrdzuje Ing. Soňa Vargová emailovým alebo
telefonickým oznámením o aktualizácii - odoslaní zásielky.

Na prebratie zásielky má zákazník 18 dní, potom ju pošta posiela späť.
Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný.
V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho. (Stačí na pošte udať
adresu zákazníka, poprípade zašle Ing. Soňa Vargová na vyžiadanie číslo
podacieho lístka.)

Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi
na dobierku v 18-dňovej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie
obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy
informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka.

V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si Ing. Soňa Vargová
vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
10,00€. Zákazníkovi bude odoslaná elektronickou formou faktúra (splatnosť 7
dní). Túto je možné zaplatiť na účet predajcu alebo poštovou poukážkou.

Predávajúci
má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho
zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval
resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar
alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar
neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju
povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci
povinný prevziať objednaný tovar. Pri
určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým
dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru,
náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj
všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej
objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci
má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto
právo len z časti. 

 

Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť
platbu za tovar na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok
za porušenie týchto obchodných podmienok.

Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných
podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou
cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej
výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok,
trovy právneho a exekučného konania.

  Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný
pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pri
zistení nedostatkov musí kupujúci do 48 hodín informovať predávajúceho
(písomne, telefonicky, e-mailom). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a
fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

 

 Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

 

Článok IV.

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovej stránke www.catfashion.eu & www.teddy.sk
je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.  Predajca nie je
platcom DPH.

2. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými
spôsobmi:

- zaplatením dobierky pri jej prevzatí

- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho do doby splatnosti
uvedenejna priloženej faktúre

3. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva
objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. V prípade omeškania platby je
predávajúci oprávnený vymáhať od kupujúceho penále vo výške 0,1% z nezaplatenej
sumy za každý deň omeškania.

 

Článok V.

Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nový zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.


3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.


4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
    a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
    b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom   práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
    c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
    d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
    e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
    f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
    g) právo na prenosnosť osobných údajov,
    h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.


5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.


6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

7. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.


8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

 

ČASŤ II.

Reklamačný poriadok

 

                                                             Článok VI.

Predmet reklamácie

1. Predmetom reklamácie môže byť:

- tovar zakúpený u predávajúceho

- poškodený tovar

 

2. Predmetom reklamácie nemôže byť:

( Nárok na uplatnenie záruky zaniká)

- ak kupujúci reklamuje vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania
zmluvy upozornený
a písomne s nimi súhlasil,

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o
tovar,

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom,
statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby - predávajúci nepreberá
zodpovednosť za vady     spôsobené neodborným používaním
produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie  vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka
nevzťahuje.

 

 

                                                      Článok VII.

Podmienky reklamácie

1. V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže
kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na
tovare zakúpenom u
predávajúceho.
2. Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť
dňom prevzatia tovaru.
3. Pri reklamácii je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol
vystavený) a doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o
zaplatení.
4. Zásielky zaslané na dobierku neprijímame.

5. Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa
vyplní „Reklamačný protokol“.
Vyžiadate si ho e-mailom na catfashion@azet.sk alebo je potrebné aby ste uviedli vaše
kontaktné údaje spolu s popisom vady na priloženom dokumente
k reklamovanej zásielke.
Pre uplatnenie reklamácie je potrebné tovar zaslať s kópiou faktúry ako i
reklamačného protokolu
na adresu alebo tovar na túto adresu doručiť osobne:


Ing. Soňa Vargová
Sokoľany 52
04457 Haniska


Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje
prevzatie tovaru
na reklamáciu.
5. Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.
6. Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr
do 30 dní od
uplatnenia reklamácie.
7. V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci
dohodnúť s predávajúcim
podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

 

                                                   Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako
„Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej
zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.Spotrebiteľ
je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej
zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na
kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená
v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení
od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje
spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom
a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu
s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1
Zákona).

Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu
faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na
odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:

Odstúpenia od kúpnej zmluvy,v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ –
hviezdičkou.

(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Prevádzkovateľ
e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za
najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne
vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia
od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo
spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak
predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Toto
právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje
napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek
spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež
pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj
audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu
umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil
alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je
vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických
dôvodov..Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má
spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým
spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje
povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami
a podobne. Spotrebiteľ
znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho
používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností
tovaru.

Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na
odstúpenie od zmluvy aj:

       • ak má tovar vadu, ktorú nemožno
odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať   ako
tovar bez vád

        • ak kupujúci pre opätovné sa
vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať

        • ak nebol dodržaný termín
záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

 

ČASŤ III.

Záverečné ustanovenia

 

                                                                 Článok IX. 

1. Faktúra a ostatné dokumenty sú súčasťou zaslaného tovaru,príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.

 prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na
platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

 

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má
možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci
na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo
dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná
inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná
oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho
riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s),
pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ
zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu
využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových
stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.05.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

copyright all right reserved

NDcyNWQyM